Ayo nglestarekno Budoyo Jowo ben ora ilang Soko Bumi Nusantoro


Kamus Basa Jawa A-Z

Sebuah persembahan dari kejawen wetan blog dengan menghadirkan, menulis kamus bahasa jawa terjemah ke bahasa Indonesia.

Kata dasar yang dipakai adalah bahasa jawa ngoko kemudian diterjemah ke bahasa jawa krama dan ke dalam bahasa Indonesia, dan akan ditulis bertahap saja hingga selesai biar tidak terlalu capek dalam mengetik.

Selamat menterjemahkan bahasa jawa dengan bantuan Kamus Bahasa Jawa lengkap mulai dari huruf A-Z.

Ngoko Krama Madya Krama Inggil Bahasa Indonesia
A


abang Abrit abrit merah
abot awrat awrat berat
adang bethak bethak menanak nasi
adhem asrep asrep dingin, sejuk
adhi adhi rayi adik
adoh tebih tebih jauh
adol sade sade jual
adu aben aben mengadu
adus adus siram mandi
agama agami agami agama
age-age enggal-enggal enggal-enggal cepat-cepat, lekas
aja (dibaca: ojo) mpun ampun jangan
ajang ajang ambeng tempat, piring
aji aos aos nilai, harga
aksama aksami aksami ampun, maaf
aku kula (dibaca: kulo) kawula, dalem saya, aku
ala (dibaca: olo) awon awon jelek, buruk
alangan pambengan pambengan halangan, aral
alas
wana
wana
hutan
ali-ali
sesupe
sesupe
cincin
alis
alis
imba
alis
amarga
amargi
amargi
sebab, karena
amba (dibaca:ombo)
wiyar
wiyar
luas, lebar
ambu
ambet
ambet
bau
ambung
ambung
aras
cium
amit
amit
nuwun sewu
permisi
ampir
ampir
pinarak
singgah
ana
wonten
wonten
ada
anak
yoga
putra
anak
anak-anak
anak-anak
peputra
anak-anak
angger
uger
uger
asalkan, dengan syarat
anggo
angge
agem
pakai
angon
angen
angen
pakai
ani-ani
pugut
pugut
ani-ani
antara
antawis
antawis
antara, selang, sela
anti
antos
antos
tunggu
anut
tumut
nderek
ikut
anyang
awis
awis
menawar
anyar
enggal
enggal
baru
apa
punapa
punapa
apa
apal
apal
apal
hafal
apik
sae
sae
bagus, baik
apura
apunten
apunten
maaf, ampun
aran
nama
asma
nama, sebutan
arang
awis
awis
jarang
arep
ajeng, purun
badhe, kersa
mau, akan
ari-ari
ari-ari
tuntunan
plasenta, ari-ari
arum
arum
arum
harum
asu
segawom
segawon
anjing
ati manah (peng) galih hati, kalbu
ati-ati ngatos-ngatos atos-atos hati-hati
awak badan salira badan
awan siyang siyang siang
aweh nyukani maringi memberi
ayo mangga sumangga ayo, mari, silahkan
B


bacut, terus lajeng lajeng lantas, kemudian
bako sata sata tembakau
baku baken baken pokok, baku
bali mantuk kundur kembali
bacut, terus lajeng lajeng lantas, kemudian
bako sata sata tembakau
baku baken baken pokok, baku
bali mantuk kundur kembali
Balung balung tosan tulang
banda banda besta borgo, belenggu
banjir bena bena banjir, air bah
banjur lajeng lajeng lantas, kemudian
banget sanget sanget amat, sangat
bangkekan bangkekan pamekan pinggang
bantal bantal kajang sirah bantal
banyu toya toya air
bapak bapak rama bapak
bareng sareng sareng bersama
barep pembajeng pembajeng sulung
bata banon banon batu-bata
batin batos batos batin, isi hati
bathik serat serat batik, corak kain
bathuk bathuk palarapan dahi, kening
batur rencang abdi teman, pembantu
bayen babaran babaran melahirkan
bebarengan sesarengan sesarengan bersama-sama
bebed bebed nyamping memakai sarung/kain
bebek kambangan kambangan itik
becik sae sae baik, elok
beda benten benten berbeda
bekti bektos bektos bakti, hormat
ben kajengipun kersanipun biar, tak apalah
bener leres kasinggihan benar
bengi dalu dalu malam
beras uwos uwos beras
bisa saged saged saged dapat, bisa
biyen riyin rumiyin dahulu
bocah lare lare anak
bojo semah garwa suami, istri
bokong bokong bocong pantat
bolah bolah benang benang
boreh boreh konyoh bedak
brengos brengos gumbala, rawis kumis
bubar bibar bibar usai, selesai
bubrah bibrah bibrah rusak
budhal bidhal bidhal berangkat
budi jawah jawah hujan
bungah manah penggalih budi, pikir, watak
buri wingking pengkeran belakang
buru bujeng bujeng kejar
butuh betah betah butuh, perlu
buwang bucal kendhang membuang
buyar rampung rampung bubar
C


cangkem cangkem tutuk bibir
carita cariyos cariyos cerita
caturan
wicanten
ngendika
pembicaraan
cawis
cawis
caos
sedia
cedhak
celak
caket
dekat
cekel
cepeng
asta
pegang
celeng
andhapan
andhapan
babi hutan
cepet
enggal
enggal
cepat, segera
cilik
alit
alit
kecil
clathu
wicanten
ngendika
bicara, berkata
coba
cobi
cobi
coba
cucul
cucul
lukar
melepaskan
cukup
cekap
cekap
cukup
cukur
cukur
paras, pangkas
cukur, pangkas
cundhuk
cundhuk
sangsangan
tusuk konde
Ddadah dadah
ginda
pijat
dadi
dados
dados
dadi
dagang gramen gramin berdagang, niaga
dalan radin margi jalan
dandan dandos busana berhias, berdandan
dawa panjang panjang panjang, jauh
desa dhusun dhusun desa, kampung
deleng nungali mriksani melihat, mengamati
dhadha jaja dhadha dada
dhayoh tamu tamu tamu
dhek kala kala ketika, saat
dhemen remen remen suka, senang
dhengkul dhengkul jengku lutut
dhewe piyambak piyambak sendiri
dhisik riyen rumiyen dahulu
dhuwit yatra arta uang
dhuwur inggil inggil tinggi
di... dipun... dipun... di...
dina dinten dinten hari
dlamakan dlamakan samparan telapak kaki
dluwang dlacang dlacang kertas
dodol sade sade jual
dolan dolan ameng-ameng bermain-main
doyan purun kersa mau, suka akan
driji driji racikan jari-jari
dudu sanes sanes bukan
dulang ndulang ndahari menyuapi
dulur dherek dherek saudara
dumadi dumados dumados menjadi
durung dereng dereng belum
duwe hadhah kagungan punya
E


edan ewah ewah gila, hilang akal
eling eling emut, enget ingat, sadar, siuman
elmu elmi elmi ilmu
elu, melu tumut nderek ikut
eluh eluh waspa air mata
embah embah eyang nenek-kakek
embok ibu ibu ibu, inang, mama
embuh kirangan ngapunten entah, tidak tahu
embun-embunan embun-embunan pasundulan ubun-ubun kepala
enak eca eca enak, lezat
endem mendem wuru mabuk, lupa diri
endhas sirah mustaka kepala
endhek andhap andhap rendah
endheg kendel kendel henti
endhog tigan tigan telur
endi pundi pundi mana
eneng, meneng mendel mendel diam
enggo engge agem pakai
enggon enggen pidalem tempat
enom enem timur muda
entek telas telas habis, usai, selasai
enteni entosi rantosi tunggu
entuk angsal pikantuk mendapat
enya mangga sumangga silakan ambil
enyang awis awis tawar, menawar
epek pendhet pundhut ambil
epek-epek epek-epek tapak asta telapak tangan
esuk enjing enjing pagi
G


gajah liman liman gajah
gaman dedamel dedamel senjata, alat
gamelan gangsa gangsa gamelan
gampang gampil gampil mudah
ganti gantos gantos ganti, bertukar
garing aking aking kering
gawa bekta asta bawa
gawan bektan ampilan bawaan
gawe damel damel buat, membuat
gedhang pisang pisang pisang
gedhe ageng ageng besar
geger geger pengkeran punggung
gelang binggel binggel gelang
gelem purun kersa mau
gelis enggal enggal cepat
gelung gelung ukel sanggul
genep jangkep jangkep genap, lengkap
geneya kenging punapa kenging punapa mengapa
geni latu grama api
gentenan gentosan gentosan bergantian, bergiliran
gering kera susut kurus, kerempeng
getih rah rah darah
githok githok julukan tengkuk
godhong ron ron daun
golek pados pados mencari
goroh dora dora bohong, dusta
gugah gigah wungu bangun
gugat gigat gigat mengadu, menggugat
gula gendhis gendhis gula
gulu gulu jangga leher
guna gina gina guna, manfaat
gunem ginem ngandika bicara
guneman gineman ngendikan berbicara, bercakap
guyon gegujengan gegujengan berkelakar
guyu gujeng gujeng tawa
I


idep idep ibing bulu mata
idu idu kecoh ludah
iga iga unusan tulang iga
ijo ijem ijem hijau
ijoan ijeman ijeman undangan lisan
ijol lintu lintu tukar
ika, kae punika punika itu
iket iket destar ikat kepala
iki, iku niki punika ini
ilang ical ical hilang
ilat ilat lidhah lidah
ilo, ngilo ilo paningalan cermin
imbu imbet imbet peram
imbuh imbet tanduk tambah lagi
inep myipeng nyare bermalam
ingon-ingon ingah-ingah ingah-ingah ternak, peliharaan
ingu ingah ingah pelihara, piara
ireng cemeng cemeng hitam
(ng)iring(aken) ngiringaken ndherekaken mengantarkan
irung irung grana hidung
isa saged saged bisa
isih taksih taksih masih, sedang
isin isin lingsem malu, segan
ising, ngising bebucal bobotan buang air besar
isor, ngisor ngandhap ngandhap di bawah
iwak ulam ulam ikan, daging
iya inggih nuwun inggih iya
J


jaba jawi jawi luar
jaga jagi reksa jaga
jago sawung sawung jago, calon
jalu jalu, panja jalu, panja taji
jaluk nedi nyuwun minta
jamu jampi loloh, usada jamu, obat
janggut janggut kethekan dagu
jaran jaran turangga kuda
jare cariyosipun cariyosipun katanya
jarit sinjang nyamping kain
jarwa jarwi jarwi arti, maksud, makna
jenat jenat swargi almarhum
jeneng nama asma nama
jenggot jenggot gumbala jenggot
jero lebet lebet dalam, tidak dangkal
jeruk jeram jeram jeruk
jisim jisim layon mayat, jenazah
joged joged beksa tari
jogedan jogedan beksan tarian
jungkat serat pethat sisir
jupuk pendhet pundhut ampil, pungut, raih
K


kabeh sedaya sedanten semua
kacamata kacamripat kacatingal kacamata
kacek keot kaot beda, selisih
kaget kaget kejot kaget
kajaba kejawi kejawi kecuali, selain
kakang kakang raka kakak, abangkakung
kakung kakang raka laki-laki
kalah kawon kasoran kalah
kali lepen lepen sungai
kalung kalung sangsangan kalung
kambil klapa klapa kelapa
kanca rencang rencang teman, kawan
kanggo kangge kagem untuk, buat
kandha sanjang ngendika bicara, berkata
kapal baito baito kapal
karep kajeng kersa kehendak, kemauan
karo kalih kaliyan dengan
kathok kathok lancingan celana
katon ketingal ketingal tampak, kelihatan
katur katur konjuk buat, untuk
kaya kados kados seperti
kayu kajeng kajeng kayu
kebo maesa maesa kerbau
kelakon kelampahan kelampahan terlaksana
kelalen kesupen kemalingan terlupa, kelupaan
kelambi rasukan ageman baju
kelangan kecalan kecalan kehilangan
kelud kelud samparan sapu
kembang sekar sekar bunga
kemben kemben kesemekan stagen
kemenyan sela sela kemenyan, dupa
kempol kempol wengkelan paha
kemu kemu kembeng cuci mulut, kumur
kemul kemul singep selimut
kena kenging kenging boleh, dapat
kene mriki mriki sini
kepenak sekeca dhangan enak, embuh
kepriye kados pundi kados pundi bagaimana
kepung kepang kepang dikelilingi
kepungan kepangan kepangan kenduri, selamatan
kerep asring asring sering
keri kentun kentun ketinggalan
keris dhuwung wangkingan keris
kesusu kesesa kesesa tergesa-gesa
kesuwen kedangon kedangon terlalu lama
ketara ketingal ketingal kentara,jelas,nyata
ketemu kepanggih kepanggih berjumpa, bertemu
ketok ketingal ketingal kelihatan
kijing kijing sekaran batu nisan
kira-kira kinten-kinten kinten-kinten kira-kira
kirim kentun kentun kirip, titip
klambi rasukan ageman baju,pakaian
klasa gelaran gelaran tikar
kleru klintu klintu keliru, salah
klumpuk klempak klempak himpun, kumpul
kodanan kejawahan kejawahan kehujanan
kongkon kengken utus suruh, utus
kono mriku mriku situ, sana
kowe sampeyan panjenengan kamu, engkau
kramas kramas jamas keramas
krasa kraos kraos terasa, dapat dirasa
krasan kraos kraos betah
keringet keringet riwe keringat
krungu mireng midhanget mendengar
(di)kubur dipetak disarekake dikubur
kuburan kuburan pasareyan kuburan, makam
kudu kedah kedah harus, mesti
kuku kuku kenaka kuku
kuning jene jene kuning
kuping kuping talingan telinga
kurang kirang kirang kurang
kuwat kiyat kiyat kuat
kuwi niku punika itu
L


labuh labet labet membela
lagi saweg nembe sedang
lair liar miyos lahir
laki, bojo semah garwa suami
laki, kawin laki cumbana berse--buh
lakon lampahan lampahan jalan cerita

Label

Berita (815) Islam (114) Kamus Jawa (409) Kesehatan (390)
Back To Top